เลือกภาษา : ไทย English
   

นายชิงชัย แสงอินทร์
หัวหน้า
กลุ่มงานความสัมพันธ์
กับประเทศเพื่อนบ้าน
   ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
   ความสัมพันธ์กับ สปป.ลาว
   ความสัมพันธ์กับกัมพูชา
   ความสัมพันธ์กับมาเลเซีย
   ความสัมพันธ์กับเมียนมา
   ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
   บุคลากร
  
 
   

 

รุปข้อมูลสถิติการเดินทางเข้าออก ณ จุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 

การดำเนินกิจกรรมของจังหวัดชายแดนเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2558

สถานะจุดผ่านแดนทั่วประเทศ (Update กรกฎาคม 2558)

 

 

ความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

 

ถวายพระพรออนไลน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
mail.moi.go.th
   ›  สำนักงานปลัด มท.
   
   › หน่วยงานระดับกรม
  
  › รัฐวิสาหกิจในสังกัด
 
   › จังหวัด