เลือกภาษา : ไทย English
   

นายชิงชัย แสงอินทร์
หัวหน้า
กลุ่มงานความสัมพันธ์
กับประเทศเพื่อนบ้าน
   ความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
   ความสัมพันธ์กับ
สปป.ลาว
   ความสัมพันธ์กับ
ราชอาณาจักรกัมพูชา
   ความสัมพันธ์กับ
ประเทศมาเลเซีย
   ความสัมพันธ์กับ
สหภาพพม่า
   ระเบียบ/กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลทางวิชาการ
ที่เกี่ยวข้อง
   บุคลากร
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   เอกสารเผยแพร่/
หนังสือเวียน
   ภาพกิจกรรม
   E-Book
 
   
PM central world

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเร่งรัดและติดตามการเปิดจุดผ่านแดนและการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

minister thai-laos

กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะเจ้าแขวงชายแดนไทย- ลาว ครั้งที่ 9 ระหว่าง วันที่ 6-8 มีนาคม พ.ศ.2556

singha

นายสิงห์ สุขวัจน์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย - กัมพูชา (GBC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

ching

 

นายชิงชัย แสงอินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย - ลาว (JBC) ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ.2556

 
 
ถวายพระพรออนไลน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
mail.moi.go.th
   ›  สำนักงานปลัด มท.
   
   › หน่วยงานระดับกรม
  
   › รัฐวิสาหกิจในสังกัด
     
   › จังหวัด