เลือกภาษา : ไทย English
   

นายชิงชัย แสงอินทร์
หัวหน้า
กลุ่มงานความสัมพันธ์
กับประเทศเพื่อนบ้าน
   ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
   ความสัมพันธ์กับ สปป.ลาว
   ความสัมพันธ์กับกัมพูชา
   ความสัมพันธ์กับมาเลเซีย
   ความสัมพันธ์กับเมียนมา
   ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
   บุคลากร
  
 
   

 

รุปข้อมูลสถิติการเดินทางเข้าออก ณ จุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

 

สถานะจุดผ่านแดนทั่วประเทศ (Update มกราคม 2558)

การดำเนินกิจกรรมของจังหวัดชายแดนเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

 

 

ความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

Download คู่มือการค้าการลงทุนของประเทศเพื่อนบ้าน

Download ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. 2556 -2560
กิจกรรม  

นายสิงห์ สุขวัจน์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ เข้าร่วมการสัมมนาร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การสำรวจและการจัดทำหลักเขตแดนไทย - ลาว ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี จ.อำนาจเจริญ และ จ.มุกดาหาร ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2557 โดยมี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (นายณัฐวุฒิ โพธิสาโร) เป็นประธาน

 

 

นายชิงชัย แสงอินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เข้าร่วมการประชุม กองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) สัญจร ครั้งที่ 1/2557 ด้านกัมพูชา ณ จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2557
นายชิงชัย แสงอินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เข้าร่วมการประชุม กองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) สัญจร ครั้งที่ 2/2557 ด้านลาว ณ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25-6 มิถุนายน 2557

 

 

ถวายพระพรออนไลน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
mail.moi.go.th
   ›  สำนักงานปลัด มท.
   
   › หน่วยงานระดับกรม
  
  › รัฐวิสาหกิจในสังกัด
 
   › จังหวัด