เลือกภาษา : ไทย English
   

นายชิงชัย แสงอินทร์
หัวหน้า
กลุ่มงานความสัมพันธ์
กับประเทศเพื่อนบ้าน
   ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
   ความสัมพันธ์กับ สปป.ลาว
   ความสัมพันธ์กับกัมพูชา
   ความสัมพันธ์กับมาเลเซีย
   ความสัมพันธ์กับเมียนมา
   ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
   บุคลากร
  
 
   

 

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๒ โดยได้ร่วมหารือการดำเนินการเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ รวมทั้งแนวทางการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างไทย - กัมพูชา

 

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายสิงห์ สุขวัจ์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมหารือเต็มคณะระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา(นายฮอร์ นัมฮง) โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยพร้อมนี้ ได้มีพิธีลงนามความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดน ไทย - กัมพูชา ซึ่งได้ปรับปรุงให้สอดรับกับบริบทการเดินทางข้ามแดน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดน และรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

 

วันที่ ๘- ๙ เมษายน ๒๕๕๘ นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

เป็นหัวหน้าคณะ ในการลงพื้นที่และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ อ.เชียงของ และ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อติดตามและรับฟังข้อเสนอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อพัฒนาระบบการเดินทางข้ามแดนด้าน สปป.ลาว และ เมียนมา

 

 

รุปข้อมูลสถิติการเดินทางเข้าออก ณ จุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

 

สถานะจุดผ่านแดนทั่วประเทศ (Update กรกฎาคม 2558)

 

 

การดำเนินกิจกรรมของจังหวัดชายแดนเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

 

ความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

 

ถวายพระพรออนไลน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
mail.moi.go.th
   ›  สำนักงานปลัด มท.
   
   › หน่วยงานระดับกรม
  
  › รัฐวิสาหกิจในสังกัด
 
   › จังหวัด