แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบและถือปฏิบัติ

 รายละเอียดเอกสาร : Download