ประกาศกระทรวงมหาดไทย

 เอกสารแบบฟอร์มใบสมัครคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ได้กำหนดคัดเลือก

องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO) หรือองค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และองค์กรภาคธุรกิจเอกชน ประเภทละ ๑ แห่ง โดยองค์กรที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๔ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และประกาศนียบัตรจากกระทรวงมหาดไทย แลองค์กรที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ และ ๒ จะได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงมหาดไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอัษฏางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงค์ราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ASEAN English Camp ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ให้แกบุคลากรกระทรวงมหาดไทย