รายการเอกสาร

 มาตรการด้านการตรวจลงตราเพื่อควบคุมการเข้ามาในราชอาณจักร

1. คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

1.1 ที่ 1/2563 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563

   โดยเป็นการระงับการให้สิทธิคนสัญชาติที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว พำนักได้ไม่เกินสามสิบวัน (ผ.30) และระงับการให้สิทธิคนสัญชาติที่ได้รับสิทธิให้ขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VOA) มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

1.2 ที่ 2/2563 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563

  ระงับการให้สิทธิคนสัญชาติที่ได้รับสิทธิให้ขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VOA) มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓


2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้คนต่างด้าวที่ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เนื่องจากสถานการณ์
โควิด-19 และพำนักอยู่ในประเทศไทยเกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต (Overstay) ให้สามารถอยู่ต่อ
ในราชอาณาจักรได้

2.1 ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

2.2 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2563

2.3 ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2563

2.4 ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

 มาตรการด้านการตรวจลงตรากลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร

3.1 ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563

3.2 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

3.3 ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

3.4 ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563


4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน กรณีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

4.1 ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563

4.2 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

4.3 ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

4.4 ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 และให้มีผลสิ้นสุดถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563


5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563


6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถมายื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือ เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ลงวันที่ 20 เมษายน 2563

 มาตราผ่อนคลายการเข้าประเทศเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลาย

7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (Special Tourist Visa) โดยเป็นการกำหนดประเภทการตรวจลงตราขึ้นมาใหม่เป็นกรณีพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเดินทางมาพนักระยะยาว (Long Stay) ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564