กลุ่มงานประสานนโยบายและหลบหนีเข้าเมือง
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 51161

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ-สกุล หมายเลข
ร.ต.สรมงคล           มงคละสิริ 02-243-1701
นายธรรมคุปต์         สังวร 02-243-0595
น.ส.เบญจวรรณ      บูรณะกุล 02-243-0595
น.ส.พัชรี                สุกปานแก้ว 02-243-6681
น.ส.เบญจวรรณ      งามวิริยะวงศ์ 02-243-0593
นายทรงกลด          ขาวแจ้ง 02-243-0590
นายพงษ์ศักดิ์         สื่อกระแสร์ 02-243-0592
นายฉัตรชัย            ใหลสกุล 02-243-0592
นางสุภาณี              สุวรรณลา 02-243-0592
นางสุวรรณา           เพ็ชร์ปุ่น 02-243-0592
นายสอง                แซ่ตั๊น 02-243-0592
นายสกล               โกเมนไทย 02-243-0592
น.ส.ธนิกา              ฤทธิ์ดี 02-243-1701
นายจรัญ                สุขอ้น 02-243-1701
น.ส.รุ่งฤดี              ทองด้วง 02-243-0592
น.ส.มลฑา             ขำเลิศ 02-243-1701
น.ส.อมาพันธ์         วีระชิงไชย 02-243-0592
นางหทัยรัตน์         ใหลสกุล 02-243-0592
น.ส.ลำแพน           เพ็ชรนิล 02-243-1701
น.ส.รัฐมนูญ์          พิมล 02-243-0893
นางนัฐจพรณ์        อุดมวงษ์ 02-243-0771
น.ส.สุพรรณี          อัครวัชรางกูร 02-243-0592
นางสุนทรี            บุญประสิทธิพันธ์ 02-243-0771
น.ส.สุภาวดี          คงช่วย 02-243-1701
น.ส.สุนิศา           จิตต์รักมั่น 02-243-0592
นายธนาวัฒน์       กำมา 02-243-1707
นายฉลองชัย       เผ่าพงษา 02-243-0592
นายสมศักดิ์         ศรีพันลม 02-243-0771
น.ส.ธรรมสรณ์      บุญทอง 02-243-0771
น.ส.ศศินิภา        สื่อกระแสร์ 02-243-0771
นายอนุวัฒน์        สว่างอารมณ์ 02-243-0592
นายเจษฎา         เปลี่ยนจิตร์ 02-243-0592