การเข้าร่วมประชุม 

1.ก่อนไปประชุม ขออนุมัติประเด็น ที่จะนำไปเข้าประชุม

2.หารือ ผบ.ชา ก่อนเข้าประชุม

3.หากมีเรื่องที่เกินการเตรียมการมา

ขอให้ประวิงเรื่อง โดย "เนื่องจาก ผบ.ชา ติดภารกิจสำคัญ มิได้เข้าประชุมและไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ จึงขอนำกลับไปนำเรียน"

อย่าไปหลงคารม หรือถูกกระทำด้วยจิตวิทยาหมู่ ให้ต้องรับเรื่องใดๆ ที่เกินการเตรียมการมาหรือที่ยังไม่ได้นำเรียน ผบ.ชา

แต่หากเค้าจะเอาให้ได้ ก็ต้องขอให้เป็นมติหรือการสั่งการมาจากเค้า (โดยในมตินั้นๆ ต้องมีการแจ้งว่าในฐานะผู้แทน ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ โดยต้องบันทึกไว้)

หมายเหตุ หากไปเข้าร่วมประชุมแทนท่านใดก็ตามแต่ คุณต้องเกริ่นแต่แรกว่า ท่านๆ ติดภารกิจสำคัญจึงได้มอบหมายให้...มาประชุม

กรณี ตัวเองเป็นผู้แทนตามตำแหน่งอยู่แล้ว ก็แสดงได้เต็มที่ แต่หากทำหรือสมควรทำข้อ 1-2. ด้วยก็จะดี (ขึ้นอยู่กับเวลาและโอกาส)

สำหรับ เรื่องการแถลงข่าว ไม่สมควรร่วมแถลงด้วยอย่างยิ่ง เนื่องจาก มท.ได้แต่งตั้ง โฆษกกระทรวงไว้แล้ว (หากจะร่วมแถลงข่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจาก ผบ.ชาเป็นรายกรณี)

4.หากสามารถสอบถาม ผบ.ชา ในระหว่างการประชุม ก็ใช้โทรศัพท์ รีบสอบถาม

5.ก่อน ระหว่าง หลัง ประชุม อย่างน้อยต้องไปมาลาไหว้กับ ประธาน เลขาการประชุม ผู้นั่งด้านซ้ายและขวา

6.ระหว่างประชุม กรุณานำกระดาษ และปากกาไปจดด้วยครับ

7.หลังประชุมรีบโทร.แจ้ง ผบ.ชา พร้อมแจ้งทาง line ด้วยก็ได้

พร้อมจัดทำผลประชุมให้เรียบร้อย และแนบเอกสาร แนบภาพถ่าย (หากเป็นไปได้)

หมายเหตุพิเศษ แต่งตัวให้เรียบร้อย (อย่าลืมเรื่องผ้าไทยเป็นหลัก ผ้านอกเป็นรอง) จะเดิน จะกิน จะนั่ง ให้เรียบร้อย ปรับโทรศัพท์เป็นแบบสั่น ขอเบอร์พลขับ ประสานพลขับ ว่ากี่ ชม. (เค้าจะได้ทราบ) เซ็นต์ชื่อให้ครบ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ ทักทายปราศรัย มีจิตบริการ และสร้างเครือข่าย (เสมือนหาเสียงเลือกตั้ง) ฯลฯ