17439727714115.jpg

 

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. นางสาววิมลวรรณ เฉียงวิลาวัณย์ และนายภาสกร รัตนสุวรรณ เข้ารายงานตัวกับ ผอ.ตท.สป. ตามคำสั่ง ย้ายข้าราชการ ที่ 3223/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565

17439727762054.jpg

17439727797484.jpg

17439727841762.jpg

17439727875359.jpg

17439727902509.jpg