17448518395856.jpg

วันอังคารที่ 10 ม.ค. 2566 เวลา 17.00 - 21.00 น.

ร.ต.สรมงคล มงคละสิริ ผอ.ตท.สป. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตท.สป. จำนวน 3 คน เข้าร่วมการประชุมติดตามนโยบายผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปมท. เป็นประธานการประชุม

การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน และแผนการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ

ในการนี้ ผอ.ตท.สป. ได้รายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

1) รายงานผลการขับเคลื่อน SDGs ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยในห้วงที่ผ่านมา
2) การรายงานผลการจัดกิจกรรม Workshop กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสหประชาชาติประจำประเทศไทย "77 จังหวัด 17 เป้าหมายการพัฒนา เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน"
3) ชี้แจงแผนการขับเคลื่อน SDGs ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาน 2566 ภายใต้กรอบการขับเคลื่อน "76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา 17 เป้าหมายการพัฒนา เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน"

17448518369887.jpg

17448518427122.jpg

17448518487802.jpg

17448518464087.jpg