วันที่ 27 และ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับเกียรติจาก นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านความมั่นคง ในการเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติด้านการตรวจลงตราผ่านระบบการประชุมทางไกล (Web-Online Seminar) และได้รับเกียรติจาก ร้อยตรี สรมงคล มงคละสิริ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย บรรยายในหัวข้อบทบาทและภารกิจของกองการต่างประเทศ สป. และวิทยากรจากกรมการกงสุล บรรยายหัวข้อการตรวจลงตรา ประเภทการตรวจลงตรา และความรู้เกี่ยวกับคนเข้าเมืองของคนต่างด้าว โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยบุคลากรของ ตท.สป. จนท.สนจ. สจจ. และ ตม.จว. ทุกจังหวัด จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 230 ท่าน

เอกสารประกอบการประชุม      วิดีทัศน์การประชุม1    วิดีทัศน์การประชุม2

ภาพกิจกรรม