Japanese ambassador

นายชูทาโร่ โอมูระ (Shutaro.Omura) อัครราชทูตฝ่ายการเมืองและรักษาการอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคาราวะ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวัน ศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

8353958828574    8353958886501

 

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองวันชาติสมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันพุธที่ 1 ส.ค. 2561 ณ โรงแรม JW Marriott กรุงเทพมหานคร

Luxemburg

นายสยาม  ศิริมงคล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เข้าร่วมงานวันชาติราชรัฐลักเซมเบิร์กพร้อมแสดงความยินดีกับ H.E. Mr. Robert Lauer เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน  โอเรียนเต็ล  กรุงเทพฯ                                            

460612

นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 242 ปี การได้รับเอกราชของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเน็นตัล กรุงเทพมหานคร