มติคณะรัฐมนตรีบ้านพี่เมืองน้อง

 
ข้อมูลปรับปรุงจุดผ่านแดนปี 2561
 

>>> กระทรวงมหาดไทยประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 


 >>> การลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจด้านกิจการชายแดน 


แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2561 - 2564)

1.หนังสือ ด่วน ที่ มท0204.3ว72 2.แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 3.ตารางการติดตามและประเมินผลดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔)ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


>>> นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วม การประชุม UNHCR Executive Committee สมัยที่ 69 


>>> สรุปเนื้อหาการบรรยาย/การอภิปราย โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ (Arnoma Grand Bangkok)