การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 การรายงานสถานการณ์การเดินทางผ่านทางเข้า-ออก ณ.จุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนการค้า 

        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๒๐๔.๓/ว๒๗๘๗ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

        - แบบรายงาน ชด.1 

        - แบบรายงาน ชด.2 

  

 

»»»  รัฐบาลไทยและเมียนมาได้ร่วมมือกันส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลุ่มที่ 2

»»»

»»»  การลงนาม MOU เมืองพี่เมืองน้อง ภูเก็ต- มาเก๊า เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561