»»» การพัฒนาศักยภาพด้านการต่างประเทศของบุคลากรกระทรวงมหาดไทยเพื่อรองรับการเป็นประธานอาเซียน "หลักพิธีการทูตและการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ"

»»» นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 242 ปี การได้รับเอกราชของสหรัฐอเมริกา 

»»» นายสยาม ศิริมงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมงานวันชาติราชรัฐลักเซมเบิร์ก 

»»» นายสยาม ศิริมงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมงานวันชาติสหพันธรัฐรัสเซีย 

»»» พล.ต.ท.ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทยและคณะ เข้าร่วมการประชุม Sustainable Cities Dialogue ณ เมือง Strasbourg  สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

การจัดการการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ 8 ระว่างวันที่ 15 -16 มิถุนายน 2561 กรุงเทพมหานคร

>>> ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

>>> ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง กองการต่างประเทศ กะทรวงมหาดไทย  

>>> ทำความรู้จัก ACMECS 

>>> การพัฒนาพื้นที่ชายแดน สู่ประชาคมลุ่มน้้าโขงที่เชื่อมโยงกัน