การพัฒนาศักยภาพด้านการต่างประเทศ ของบุคลากรกระทรวงมหาดไทย เพื่อรองรับการเป็นประธานอาเซียน:หลักพิธีการทูตและการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ (Protocol Training Course) วันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม แกรนด์ จอมเทียน พาเลซ จังหวัดชลบุรี 

-  เอกสารบรรยาย กองการต่างประเทศ สป. มท.

สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ

การบรรยายหัวข้อ “การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน (Liaison Officer)

การรับรองการเยือนแบบทวิภาคี และการรับรองการเยือนแบบพหุภาคี (การจัดการประชุมระหว่างประเทศ)

การเลี้ยงรับรองทางการทูต มารยาทสังคมและการแต่งกาย

หลักพิธีการทูต

แนวทางการจัดพิธีลงนามสนธิสัญญา (Guidelines on Treaty Signing Ceremony)

ประเภทของความตกลงระหว่างประเทศและหลักปฏบิตัขิองการลงนามระหว่างประเทศ (1)

ประเภทของความตกลงระหว่างประเทศและหลักปฏบิตัขิองการลงนามระหว่างประเทศ (2)

ภาพกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพด้านการต่างประเทศ ของบุคลากรกระทรวงมหาดไทย เพื่อรองรับการเป็นประธานอาเซียน :หลักพิธีการทูตและการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ (Protocol Training Course) 

วันที่ 18-07-61

วันที่ 19-07-61

วันที่ 20-07-61

"หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท. 0204.3/ว48 ลงวันที่ 2 ก.ค. 2561 ให้จังหวัดชายแดนจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ในการประชุมเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ประจำประเทศเพื่อนบ้าน และผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน" 

»»» หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท. 0204.3/ว48 ลงวันที่ 2 ก.ค. 2561

»»» ข้อมูลภาพรวมสถานการณ์/โอกาส/ความท้าทายบริเวณพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกันหรือเกี่ยวข้อง

»»» การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน หัวข้อ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาชายแดนที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่กรุงเทพฯ