เดือนสิงหาคม

การประชุมสัมมนาโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุมอโนมา 2-3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ ราชดำริ (Arnoma Grand Bangkok)

>>> แผนยุทธศาสตร์การดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2566

>>> ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดภูเก็ต และเมืองต่างๆ

>>> การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (กรณีตัวอย่างของจังหวัดเชียงใหม่)

>>> (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด

>>> การประชุมสัมมนา “โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนิน ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด หัวข้อ “บริบทของโลกปัจจุบันและนโยบายต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของจังหวัด"

>>> การดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด : นโยบาย แนวทางดำเนินการ และการจัดทำยุทธศาสตร์ฯ โดย นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สป. มท.


>>> กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ จัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน 


 ภาพกิจกรรม

>>> ภาพการประชุม:การประชุมเพื่อมอบนโยบายและกำหนดเป้าหมายแนวทางความร่วมมือกับกระทรวงต่างประเทศ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561

>>> ภาพบรรยากาศ : งานเลี้ยงรับรองการประชุมเพื่อมอบนโยบายและกำหนดเป้าหมายแนวทางความร่วมมือกับกระทรวงต่างประเทศ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561

>>> ภาพการประชุม:การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน "หัวข้อความร่วมเพื่อการพัฒนาชายแดนที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" วันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

แบบตอบรับ

>>> แบบตอบรับการประชุมเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ประจำประเทศเพื่อนบ้าน กับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน หัวข้อ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาชายแดนที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” วันที่ ๘ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร

>>> กำหนดการ การประชุมเอกอัครราชทูต /กงสุลใหญ่ประจำประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน หัวข้อ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาชายแดนที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

>>> หนังสือเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนและผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี


>>> นายฟิลิป คริเดลก้า (H.E. Mr. Philippe Kridelka) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักเบลเยียมประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ   

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561


 

 

>>>นายชูทาโร่ โอมูระ (Shutaro.Omura) อัครราชทูตฝ่ายการเมืองและรักษาการอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561