วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดำรงธรรม ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2/2562 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2560-2564  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และโครงการ/กิจกรรมที่คาดว่าหน่วยงานจะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งหารือร่วมกันเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียนฯ ทั้งนี้ การกองการต่างประเทศ สป. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะทำงานฯได้เชิญผู้แทนจากส่วนราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุม

ภากิจกรรม