วันนี้ (18 สิงหาคม 2563) เวลา 13.15 น. ณ ห้องประชุมดำรงธรรม อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับมอบหมายจาก นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนเข้าร่วม การประชุมเตรียมการระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (Preparatory Senior Officials Meeting of The Asian Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication : PrepSOMRDPE) ภายใต้แนวคิด “การลดความยากจนและการสร้างความเข้มแข็ง การฟื้นฟูในสถานการณ์โควิด-19” ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนในการรับมือกับการแก้ไขปัญหาความยากจนที่มีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมสมัยพิเศษระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication : AMRDPE) ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ (19 สิงหาคม 2563)
ภาพกิจกรรม
 
 
 
 
.