วันที่ 26 มีนาคม 64 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเพลินจิต ชั้น F โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ เพลินจิต ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 17 (The 17th ASEAN Senior Official Meeting Meeting on Rural Development and Poverty Eradication : The 17th SOMRDPE) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ภายใต้แนวคิด การพัฒนาชนบทเพื่อขจัดความยากจนอย่างยั่งยืน มุ่งสู่การมีภูมิคุ้มกันอย่างมั่นคงของอาเซียน (Rural Development for Sustainable Poverty Eradication : Toward a Caring and Resilient ASEAN) มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงความท้าทายในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2559-2563 ตลอดจนการพิจารณารับรองแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (Framework Action Plan on Rural Development and Poverty Eradication: FAPRDPE ปี ค.ศ.2021-2025) อันจะเป็นแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานในระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนความพยายามในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) วิสัยทัศน์ของอาเซียน (ASEAN Blueprint 2025) และวิสัยทัศน์ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint 2025) ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประชาคมทั้งสามและสาขาต่างๆ ภายใต้ประชาคม ในการพัฒนาชนบทและแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับประชาชนของอาเซียน

ภาพกิจกรรม