17224324945493.jpg

นางศุทธภัค พันธุ์ภาไพ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง “การดำเนินยุทธศาสตร์ของชาติมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ณ Cavalicasa Resort จ.อยุธยา ระหว่างวันที่ 1-2 ธ.ค. 2565 การประชุมฯ จัดโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

การประชุมฯ เป็นการรับฟังการบรรยายและแบ่งกลุ่ม workshop มีการร่วมอภิปรายในประเด็นโอกาสและความท้าทาย ของอาเซียน และประเทศไทยในการเตรียมยุทธศาสตร์รับมือกับประเทศมหาอำนาจในอนาคต โดย ผู้แทน มท. ได้นำเสนอประเด็นภารกิจของ มท. ในกรอบความร่วมมืออาเซียนในเรื่องการจัดการภัยพิบัติ และการขจัดความยากจน ซึ่งอาเซียนได้รับการสนับสนุนจากทั้งสหรัฐอเมริกา และจีน ในความท้าทายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้เกิดภัยพิบัติ และโรคระบาดเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม นำไปสู่ความยากจน ทั้งนี้ อาเซียนมีกรอบแผนงานความตกลงอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (AADMER) แผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (ASEAN FAPRDPE 2021-2025) แผนแม่บทอาเซียนด้านการพัฒนาชนบท (ASEAN Master Plan on Rural Development 2022-2026) ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นหนึ่งในเอกสารที่ผู้นำอาเซียนให้การรับรองเมื่อคราวการประชุม 40th-41th ASEANSummit เมื่อเดือน พย.2565 ที่ผ่านมา
ในส่วนบริบทของไทย ในภารกิจการจัดการความยากจน ของ มท. อาทิ คณะกรรมการลดความยากจน OTOP และการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9 มาบูรณาการกับกรอบเป้าหมาย SDGs และการจัดตั้งคณะกรรมการ SDGs ในระดับกระทรวงของ มท. และในปีนี้ในฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพ APEC 2022 ได้มีการผลักดัน BCG model ซึ่งเป็นการบูรณาการด้าน การเกษตร สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และฟื้นฟูกลไกการตลาดภายหลังสถานการณ์โควิด-19 และประเด็นการบริหารจัดการเรื่อง Soft power ของประเทศไทย

17224325170805.jpg

17224325106250.jpg

17224324884723.jpg

17224324847492.jpg