17227628339597.jpg

วันศุกร์ที่ 2 ธ.ค. 2565 คณะผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนด้านราชอาณาจักรกัมพูชา 7 จังหวัด ได้แก่ ผวจ.อุบลราชธานี ผวจ.ศรีสะเกษ ผวจ.สุรินทร์ ผวจ.บุรีรัมย์ ผวจ.สระแก้ว รอง ผวจ.จันทบุรี และ รอง ผวจ.ตราด พร้อมด้วย ร.ต. สรมงคล มงคละสิริ ผอ.ตท.สป. และ นายณัฐพล อุดมเมฆ นวท.ปก. เป็นผู้แทน มท. เข้าร่วมการประชุม Asean Mayor Forum (AMF) 2022 ณ ห้องประชุม Ballroom โรงแรม Sokha กรุงพนมเปญ โดยมีสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นประธานการประชุม

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ธ.ค. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเมืองชายแดน และเป็นการสนับสนุนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารเมืองระดับต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 300 คน

กิจกรรมของผู้แทน มท. ในวันเสาร์ที่ 3 ธ.ค. 2565 มีดังนี้

1) สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยในวันที่ 2 ธ.ค. 65
2) ให้การรับรองปฏิญญาพนมเปญ 2022 (Phnom Penh Declaration 2022)
3) ส่งมอบการจัดการประชุม AMF ครั้งต่อไปให้กับประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2566
4) กิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ (Site Visit) ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (National Museum) และพระบรมมหาราชวัง (Royal Palace)

ในช่วงค่ำ (เวลา 18.00 - 20.00 น.) คณะผู้แทน มท. ได้เข้าร่วมงาน "วันชาติสำหรับชุมชนไทย" ตามการเชิญของ สอท. ณ กรุงพนมเปญ โดยในงานมีกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร และงานสังสรรค์ พร้อมการแสดงต่าง ๆ

17227628373974.jpg

17227628497945.jpg

17227628549574.jpg

17227628521623.jpg

17232564521619.jpg

17232564137479.jpg

17232564659737.jpg

17232564715958.jpg