17258939032192.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธ.ค. 2565 เวลา 09.30 น. นายจักร ศิริรัตน์ นวท.ชก.ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเตรียมการสำหรับการเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ระหว่างปี พ.ศ. 2567 - 2568 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบการเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของประเทศไทยและแนวทางการดำเนินงานในช่วงระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2567-2568) พร้อมทั้งพิจารณาจัดทำแผนงานและโครงการที่สอดคล้องกับแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียน เพื่อเสนอให้ ครม. พิจารณางบประมาณในการดำเนินงานในภาพรวมของประเทศไทย โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

1. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 12 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2. การเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของประเทศไทยและแนวทางการดำเนินงานในช่วงระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2567-2568)
3. พิจารณาการจัดทำแผนงานและโครงการที่สอดคล้องกับแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียนในช่วงระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2567-2568)
4. การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ "Transforming Education to fit in the Digital Era" (พลิกโฉมการศึกษาสู่ยุคดิจิทัล) เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและบทบาทนำของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียน

17258939073317.jpg

17258939184522.jpg

17258939126567.jpg