17458730112545.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นางวาสนา เตชะวิจิตรสาร ผอ.กอซ.,นายจักร ศิริรัตน์ นวท ชก. และนายพงษกร โตเนตร จนท.สนับสนุนงานมหาดไทยได้เจ้าร่วมประชุม ณ หัองประชุมราชสีห์ อาคารมิตรภาพไทย-ลาว ณ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยมี นายพศิน นาชัยโชติ นายอำเภอท่าลี่เป็นประธานการประชุม ผอ.กอซ. ได้ชี้แจงความเป็นมาของโครงการฯ วัตถุประสงค์ และความคาดหวังของโครงการ จากนั้น ผู้แทน บ.โลเคิลอไลค์ จำกัด ได้ชี้แจงรูปแบบ และระยะเวลาการดำเนินโครงการ รวมทั้งการลงพื้นที่เพื่อสำรวจศักยภาพของขุมชน และวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ได้ลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพแม่น้ำเหืองไทย-ลาว และสำรวจกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่รองรับการท่องเที่ยวชุมชน โดยจะร่วมสำรวจพื้นที่ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2566

17458730038810.jpg

 

17458730160654.jpg

17458730257190.jpg

17458730377159.jpg

17458730488674.jpg

17458730677840.jpg

17458730727792.jpg