วันพฤหัสบดีที่ 17 มิ.ย. 2564 เวลา 13.30 น. ร.ต. สรมงคล มงคละสิริ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย /รอง หน.สศอ.มท. นางมณฑ์หทัย รัตนนุพงค์ ผอ.กลุ่มงานประสานนโยบายผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมือง/ผช.หน.สศอ.มท. นายปกครอง ศรีขาว นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ และ น.ส.เบญจวรรณ งามวิริยะวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมสำรวจหลังคาและอาคารสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ มท. ร่วมกับ จนท.กรมศิลปกร จนท.กรมโยธาและผังเมือง

ภาพกิจกรรม