17050795557070

 

วันอังคารที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร.ต. สรมงคล มงคละสิริ ผอ.ตท.สป. ในฐานะผู้แทน มท. พร้อมด้วยนายคมกริช ศิลาทอง นวท.ชก. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ในกลุ่มสินค้าประเภทกุ้ง ปลา อ้อย และเครื่องนุ่งห่ม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีนางสาวกาญจน พูลแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม

มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานราชการ เอกชนและองค์การนอกภาครัฐ เช่น กต. กรมประมง ทร. ตร. พม. ศรชล. สภาองค์การลูกจ้างสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมูลนิธิรักษ์ไทย โดยมีประเด็นหารือ เรื่อง การกำหนดกรอบ รูปแบบ แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ในกลุ่มสินค้าประเภทกุ้ง ปลา อ้อย และเครื่องนุ่งห่ม ตามแนวทางพิจารณาในการถอดสินค้าของกระทรวงแรงงานประเทศสหรัฐอเมริกา

17050795598992

17050795640764

17050795672289

17050795704691