17253356384564.jpg

 

วันพุธที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายคมกริช ศิลาทอง นวท.ชก.กปยน.ตท.สป. เข้าร่วม“การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับการคุ้มครอง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาคัดกรองคำขอเป็นผู้ได้รับการคุ้มครอง” ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายเรวัต ฉ่ำเฉลิม ประธานกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (คกอ.๑) เป็นประธานที่ประชุม มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ สตม. (ตร.) กต. พม. และ สคก. เป็นต้น การประชุมครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการฯ โดยมีประเด็นที่สำคัญ เช่น คุณสมบัติของคนต่างด้าว
ผู้ยื่นคำร้องขอเป็นผู้ได้รับการคุ้มครองของคณะกรรมการฯ รวมถึง กรณีผู้ติดตามของผู้ยื่นคำร้องขอที่เป็นเด็กและผู้เยาว์

17253355543727.jpg

17253356275540.jpg