17255227047193.jpg

 วันพุธที่ 7 ธ.ค. 2565 ระหว่างเวลา 09.30 - 11.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส รอง ปมท. (ม)/หน.สศอ.มท. และคณะ ตท./สศอ. ร่วมกับคณะ สน.มน.ปค. ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ความมั่นคงชายแดน ช่องทางผ่านแดน จากนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผวจ.แม่ฉ่องสอน และได้รับฟังการบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทั้ง 4 แห่ง จาก หน.พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ซึ่งในที่ประชุม มีผู้เข้าร่วม อาทิ หน.สนจ. ปจ. นอภ. พื้นที่ต่าง ๆ และ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เป็นต้น

ในช่วงบ่ายระหว่างเวลา 13.30 - 15.30 น. รอง ปมท. (ม) และคณะฯ ได้เดินทางเข้าพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจเยี่ยมกองร้อย อส. รวมทั้ง หารือร่วมกับคณะกรรมการพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ผู้แทน UNHCR/IOM และ NGOs ต่างๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการบริหารจัดการภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ และเยี่ยมชม VRC และแปลงสาธิตของ COEER ด้วย การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

17255227065371.jpg

17255227095657.jpg

17255227126886.jpg

17255227109068.jpg

17255227231914.jpg

17255227268154.jpg

17255227440340.jpg

17255227711790.jpg

17255227670603.jpg