17333063662021.jpg

 วันพุธที่ 21 ธ.ค. 2565 เวลา 13.30 น. นายคมกริช ศิลาทอง นวท.ชก.ตท.สป. นายทรงกลด ขาวแจ้ง นวท.ชก.ตท.สป. ได้รับมอบหมายให้ เข้าร่วม“การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับการคุ้มครอง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาคัดกรองคำขอเป็นผู้ได้รับการคุ้มครอง” ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 3 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายเรวัต ฉ่ำเฉลิม ประธานกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (คกอ.1) เป็นประธานที่ประชุม มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ สตม. (ตร.) กต. พม. รง. และ สคก. เป็นต้น การประชุมครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการฯ โดยเป็นการพิจารณาปรับถ้อยคำในร่างประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับการคุ้มครองฯ ให้มีความเหมาะสม/ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินการคัดกรองผู้ยื่นคำขอฯ ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯ

17333063359674.jpg

17333063777690.jpg

17333063848640.jpg

17333063539482.jpg