วันที่ 28 ธ.ค. 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. ร้อยตรีสรมงคล มงคละสิริ ผอ.ตท. นายคมกริช ศิลาทอง นวท.ชก.กปยน.ตท.สป นายทรงกลด ขาวแจ้ง นวท.ชก.กปยน.ตท.สป. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 11/2565 เพื่อพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับการคุ้มครอง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาคัดกรอง คำขอเป็นผู้ได้รับการคุ้มครอง ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม อดีตอัยการสูงสุด เป็นประธานฯ และมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เข้าร่วม อาทิ ตร.(สตม.) กต. รง. สขช. สคก. เป็นต้น โดยมีสาระสำคัญ โดยสรุปดังนี้

(1) ผอ.ตท.สป. ได้ขอชี้แจงข้อห่วงกังวลหากไม่สามารถส่งไปประเทศที่สามหรือส่งกลับประเทศต้นทางได้ จะมีการกำหนดระยะเวลาหรือไม่ และในฐานะประเทศผู้ดูแลจะดำเนินการในระยะยาวอย่างไร ซึ่ง ปธ. เห็นด้วยกับข้อห้วงกังวลดังกล่าว และได้ชี้แจงว่าเป็นข้อห่วงกังวลเดียวกันกับ ปธ.

(2) การหารือเพื่อปรับข้อความกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ไม่สามารถยื่นคำร้องขอฯ ได้ จากเดิม “ไม่เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่มีมาตรการหรือกระบวนการดำเนินการรองรับเป็นการเฉพาะ”
โดย ผอ.ตท. ในฐานะผู้แทน มท. มีข้อเสนอให้เพิ่มแรงงานสัญชาติเวียดนามเพื่อให้สอดคล้องกับมติ ครม. ที่ได้กำหนดให้มีแนวทางการบริหารจัดการ
การทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเวียดนามเมื่อ ก.ค. ๖๕ และเพิ่มกลุ่มแรงงานในกิจการประมงทะเลซึ่งหมายรวมถึงคนต่างด้าวสัญชาติอื่น ๆ ด้วย
ซึ่งในประเด็นนี้จะพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป โดยในเบื้องต้นเห็นตรงกันว่าให้ตัดสัญชาติออกเพื่อให้ครอบคลุมคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ทุกกลุ่ม

(3) ประเด็นการพึ่งพาทางอารมณ์ (emotional dependence) โดยผู้แทน กต. และ สคก. ได้ร่วมกันชี้แจงว่าหมายถึง ผู้ที่ขอรับการคุ้มครองแบบกลุ่มโดยที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือด โดยให้พิจารณา 3 ประเด็น ได้แก่ พึ่งพาทางสังคม พึ่งพาทางเศรษฐกิจ และพึ่งพาทางอารมณ์ อาทิ คู่รักเพศทางเลือก หรือ ผู้เยาว์ที่หนีภัยประหัตประหารมาพร้อมกัน เป็นต้น

(4) สุดท้ายนี้ ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากมีประเด็นข้อซักถามเพิ่มเติม จะขอนัดหมายประชุมฯ อีกวาระหนึ่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ม.ค. 2566

17373267580372.jpg