17425804863907.jpg

ร.ต.สรมงคล มงคละสิริ ผอ.ตท.สป./รอง หน.สศอ. และ นายณัฐพล อุดมเมฆ นวท.ปก. พร้อมด้วย นายอนันท์ชัย ทองสีนุช ป้องกัน จ.กาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ปกครอง ลงพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา บ้านต้นยาง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เพื่อติดตามผลความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์เพลิงไหม้ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ โดยมีผู้แทนจากองค์กรนอกภาครัฐ (NGOs) และหัวหน้าพื้นที่พักพิงฯ (Camp leader) ให้ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่อง ความคืบหน้าของเหตุการณ์ ดังนี้

1. สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ สันนิษฐานว่า เกิดจากอุบัติเหตุจากการหุงต้มในครัวเรือน เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2565

2. ครัวเรือนที่เสียหายทั้งหลัง จำนวน 21 ครัวเรือน ครัวเรือนที่เสียหายบางส่วน จำนวน 10 ครัวเรือน

3. สาเหตุที่การซ่อมบ้านเรือนที่ประสบเหตุมีความล่าช้า เนื่องจากประสบปัญหาความล่าช้าในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือน เนื่องด้วยต้องขนส่งไม้ไผ่-ไม้ยูคาลิปตัส จาก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี อยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเส้นทางไป อ.สังขละบุรี ประสบปัญหาจราจรติดขัด จึงทำให้ใช้เวลาในการขนส่งเป็นเวลานาน

4. ความคืบหน้าการซ่อมแซมบ้านเรือนในปัจจุบัน การสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือนทุกหลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลือการก่อสร้างห้องส้วม ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานของ NGOs และทางคณะทำงานซ่อมแซมพื้นที่พักพิง (Shelter working group) ในการก่อสร้างต่อไป

ทั้งนี้ ผอ.ตท.สป./รอง หน.สศอ. ได้ให้คำแนะนำในการซ่อมแซมพื้นที่พักพิงฯ และแก้ปัญหาในระยะยาว ดังนี้

1. ให้คำแนะนำและประสานงานผู้แทน NGOs ในการดำเนินการก่อสร้างส้วมให้เสร็จโดยเร็วที่สุด

2. ให้คำแนะนำและประสานงานผู้แทน NGOs ร่วมกับคณะทำงานพื้นที่พักพิงฯ ในการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่พักพิงฯ เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินเนื่องจากภัยพิบัติต่าง ๆ ในอนาคต

17425813795131.jpg

17425805712765.jpg

17425814321604.jpg

17425815048355.jpg

17425815352082.jpg

17425807489772.jpg