17458689994646.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 12 ม.ค. 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายคมกริช ศิลาทอง นวท.ชก.กปยน.ตท.สป. พร้อมด้วย นายทรงกลด ขาวแจ้ง นวท.ชก.กปยน.ตท.สป. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับการคุ้มครอง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาคัดกรอง คำขอเป็นผู้ได้รับการคุ้มครอง ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม อดีตอัยการสูงสุด เป็นประธานฯและมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เข้าร่วม อาทิ ตร.(สตม.) กต. รง. ยธ. สคก. เป็นต้น ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

(1) ร่วมกับปรับแก้ถ้อยคำหรือข้อความให้มีความเหมาะสมและเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกันและให้ผู้ปฏิบัติใช้ดุลยพินิจน้อยที่สุด

(2) การหารือเพื่อปรับข้อความกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ไม่สามารถยื่นคำร้องขอฯได้ จากเดิม " (3) ไม่เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่มีมาตรการหรือกระบวนการดำเนินการรับรองเป็นการเฉพาะ" ตามที่ ผอ.ตท. ในฐานะผู้แทน มท. มีข้อเสนอในคราวประชุมฯ ครั้งที่ 11/2565 ให้เพิ่มแรงงานสัญชาติเวียดนามเพื่อให้สอดคล้องกับมติ ครม. ที่ได้กำหนดให้มีแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเวียดนามเมื่อ ก.ค. 2565 ได้ปรับแก้เป็น "(3) ไม่เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ที่ ครม. กำหนดมาตรการหรือกระบวนการดำเนินการเป็นการเฉพาะ หรือที่ ครม.มีมติกำหนดเพิ่มเติม"

(3) ฝ่ายเลขาฯมีข้อคิดเห็นว่า ในข้อ 1(2) ควรปรับเป็นไปในทิศทางเดียวกับข้อ 1(3) ข้างต้นหรือไม่ โดยผู้แทน มท. ได้ชี้แจงว่าข้อความในข้อ 1 (2) ซึ่งระบุว่า "ไม่เป็นคนต่างด้าวที่ มท. มีมาตรการหรือกระบวนการรองรับเป็นการเฉพาะ" นั้น ไม่ได้เจาะจงกลุ่มใดๆ อยู่ก่อนแล้ว หากในอนาคตมีกลุ่มคนที่ มท. ต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมก็สามารถปฏิบัติได้ทันที ประกอบกับการดำเนินการของ มท. เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมาย ผ่าน สมช. ในรูปแบบมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้องต่างๆ มิได้เห็นชอบผ่านมติ ครม. เช่นเดียวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ซึ่งประธานฯ กรรมการ และฝ่ายเลขาฯ ไม่ขัดข้องตามที่ชี้แจง จึงมิได้ปรับเปลี่ยนถ้อยคำแต่อย่างใด

(4) สุดท้ายนี้ ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่า จะส่งร่างฉบับที่เห็นชอบร่วมกันให้ ครม. พิจารณาอีกครั้ง ภายใน 2 สัปดาห์ ก่องส่งให้ ตร.ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

17458690168995.jpg

17458690209045.jpg

17458690027843.jpg