S__59736138.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ผอ.ตท./รอง หน.สศอ ได้มอบหมายนางมณฑ์หทัย รัตนนุพงค์ ผช.หน.สศอ./ผอ.กปยน. เป็นผู้แทน มท. บรรยายในหัวข้อ: กลุ่มผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมือง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมา(ผภร.) ตามแนวทางและนโยบายของรัฐบาล ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท ภายใต้โครงการ Ethnic Cultural Exchange Programmer: Study Visit to Ethnic Regions in Lancang - Mekong Countries ซึ่งได้รับการสนับสนุน งปม. จากกองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง (MLC Special Fund) โดยเป็นการบรรยายในรูปแบบปิด (closed-door session) โดยมี นายซอ ตุน อ่อง มิ้นท์ รมว. กระทรวงกิจการชาติพันธุ์ สมม. เป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานไทยต่าง ๆ ร่วมรับฟังและบรรยาย อาทิ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ยธ. สำนักบริหารการทะเบียน ปค. กองการต่างประเทศ สป.พม. กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ กต. เป็นต้น ซึ่งการบรรยายโดยสรุป ได้กล่าวถึง (1) ที่มาและการดำเนินการของ สศอ.มท. (2) การบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ และจำนวนประชากร (3) การอนุญาตให้องค์การนอกภาครัฐเข้าไปให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม และ (4) การดำเนินการในการแก้ไขปัญหา ผภร. ผ่านโครงการ Resettlement และโครงการ Voluntary Repatriation

17497366714097 (1).jpg

S__59736137.jpg

S__59736139.jpg