17569238957443.jpg

วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. นางมณฑ์หทัย รัตนนุพงค์ ผอ.กปยน.ตท.สป. พร้อมด้วย นายคมกริช ศิลาทอง นวท.ชก. นายทรงกลด ขาวแจ้ง นวท.ชก.ได้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างประกาศ รง. และประกาศ มท. เพื่อประกอบการเสนอคณะรัฐมนตรี (หน่วยงานภายนอก) ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีนายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน รง. เป็นประธานฯ โดยมีผู้แทน สตม. เข้าร่วมการประชุมฯ ด้วย การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณายกร่างประกาศ รง. และประกาศ มท. เพื่อประกอบการเสนอ ครม. ในวันอังคารที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๖ เพื่อประกอบการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการบริหารแรงงานต่างด้าวภายหลังวันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖ โดยในเบื้องต้น ฝ่ายเลขาฯ ได้นำเสนอร่างประกาศ รง. จำนวน ๗ ฉบับ โดยขอให้ มท. และ สตม. ร่วมหารือและดำเนินการยกร่างประกาศ มท. ที่เกี่ยวข้องต่อไป

17569238970794.jpg

17569239008161.jpg