17559381038667.jpg

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 16.00 - 21.30 น. ร.ต. สรมงคล มงคละสิริ ผอ.ตท.สป. มอบหมายให้ นางวาสนา เตชะวิจิตรสาร ผอ.กอซ.ตท.สป.พร้อมด้วย นายจักร ศิริรัตน์ นวท.ชก. และนายณัฐพล อุดมเมฆ นวท.ปก. เป็นผู้แทน ตท.สป. เข้าร่วมการประชุมติดตามนโยบายผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปมท. เป็นประธานการประชุม

การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กรมในสังกัด มท. และหน่วยงานในสังกัด สป.มท. รายงานความคืบหน้างานตามภารกิจ และติดตามงานตามนโยบายและข้อสั่งการของ ปมท.

ทั้งนี้ งานตามนโยบายและข้อสั่งการของปมท. ที่เกี่ยวเนื่องกับ ตท.สป. ได้แก่ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย โดยมีความคืบหน้า ดังนี้

1) ตท.สป. ได้สรุปผลการจัดกิจกรรม Workshop SDGs โดยละเอียด พร้อมส่งให้กลุ่มยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง มท. และ ทปษ.ปมท. ด้วยแล้ว

2) ตท.สป. อยู่ระหว่างการสรุปผลการจัดทำแผนการขับเคลื่อน SDGs ประจำปีงบประมาน 2566 ของจังหวัด

3) ปมท. อนุมัติให้ UNDP เข้าพบเพื่อหารือร่วมกันในการขับเคลื่อน SDGs ในการปฏิบัติเชิงพื้นที่ (SDG Localization) ในวันที่ 7 ก.พ. 2566 เวลา 14.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อขอข้อมูลรายละเอียดในประเด็นการหารือเพื่มเติมจาก UNDP

17559380926964.jpg

17559381021157.jpg

17559380981015.jpg

17559381133317.jpg

17559381190392.jpg