ประกาศเจตนารมณ No Gift Policy 2566

 No Gift No Policy 2023