ลำดับ  เรื่อง  มาตรา  กลุ่มงาน  ดาวน์โหลด
 ๑ ผลการดำเนินงานของกลุ่มงานอาเซียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐    ๙(๓)  กลุ่มงานอาเซียน  เอกสารเผยแพร่
 ๒
 

ผลการดำเนินกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของจังหวัดชายแดน

กับท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปี ๒๕๖๐

   กลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน  เอกสารเผยแพร่
 ๓ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อรับ ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ๗(๓)    เอกสารเผยแพร่