เดือนตุลาคม

การลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจด้านกิจการชายแดน 

 

แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2561 - 2564)

1.หนังสือ ด่วน ที่ มท0204.3ว72 

2.แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

3.ตารางการติดตามและประเมินผลดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔)ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วม การประชุม UNHCR Executive Committee สมัยที่ 69 

สรุปเนื้อหาการบรรยาย/การอภิปราย โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ (Arnoma Grand Bangkok) 

เดือนกันยายน

พันเอกโรเจอร์ ลูอิส (Colonel Roger Lewis) ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจําประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  นายอาห์เมด นูฮู บามัลลี (Mr. Ahmed Nuhu Bamalli) เอกอัครราชทูตสหพันธ์ไนจีเรีย ประจําประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ บรรยายในหัวข้อ บทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (sister city) ในระดับจังหวัด ในการสัมมนาเรื่อง "CLMVT Sister Cities: จากเมืองคู่มิตรสู่หุ้นส่วนเศรษฐกิจยุคใหม่" 

เดือนสิงหาคม

การประชุมสัมมนาโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุมอโนมา 2-3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ ราชดำริ (Arnoma Grand Bangkok)

>>> แผนยุทธศาสตร์การดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2566

>>> ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดภูเก็ต และเมืองต่างๆ

>>> การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (กรณีตัวอย่างของจังหวัดเชียงใหม่)

>>> (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด

>>> การประชุมสัมมนา “โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนิน ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด หัวข้อ “บริบทของโลกปัจจุบันและนโยบายต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของจังหวัด"

>>> การดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด : นโยบาย แนวทางดำเนินการ และการจัดทำยุทธศาสตร์ฯ โดย นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สป. มท.


>>> กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ จัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน 

 


 ภาพกิจกรรม

>>> ภาพการประชุม:การประชุมเพื่อมอบนโยบายและกำหนดเป้าหมายแนวทางความร่วมมือกับกระทรวงต่างประเทศ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561

>>> ภาพบรรยากาศ : งานเลี้ยงรับรองการประชุมเพื่อมอบนโยบายและกำหนดเป้าหมายแนวทางความร่วมมือกับกระทรวงต่างประเทศ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561

>>> ภาพการประชุม:การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน "หัวข้อความร่วมเพื่อการพัฒนาชายแดนที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" วันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

แบบตอบรับ

>>> แบบตอบรับการประชุมเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ประจำประเทศเพื่อนบ้าน กับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน หัวข้อ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาชายแดนที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” วันที่ ๘ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร

>>> กำหนดการ การประชุมเอกอัครราชทูต /กงสุลใหญ่ประจำประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน หัวข้อ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาชายแดนที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

>>> หนังสือเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนและผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี


>>> นายฟิลิป คริเดลก้า (H.E. Mr. Philippe Kridelka) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักเบลเยียมประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ   

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561

>>>นายชูทาโร่ โอมูระ (Shutaro.Omura) อัครราชทูตฝ่ายการเมืองและรักษาการอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561  

 

การพัฒนาศักยภาพด้านการต่างประเทศ ของบุคลากรกระทรวงมหาดไทย เพื่อรองรับการเป็นประธานอาเซียน:หลักพิธีการทูตและการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ (Protocol Training Course) วันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม แกรนด์ จอมเทียน พาเลซ จังหวัดชลบุรี à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง

-  เอกสารบรรยาย กองการต่างประเทศ สป. มท.

สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ

การบรรยายหัวข้อ “การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน (Liaison Officer)

การรับรองการเยือนแบบทวิภาคี และการรับรองการเยือนแบบพหุภาคี (การจัดการประชุมระหว่างประเทศ)

การเลี้ยงรับรองทางการทูต มารยาทสังคมและการแต่งกาย

หลักพิธีการทูต

แนวทางการจัดพิธีลงนามสนธิสัญญา (Guidelines on Treaty Signing Ceremony)

ประเภทของความตกลงระหว่างประเทศและหลักปฏบิตัขิองการลงนามระหว่างประเทศ (1)

ประเภทของความตกลงระหว่างประเทศและหลักปฏบิตัขิองการลงนามระหว่างประเทศ (2)

ภาพกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพด้านการต่างประเทศ ของบุคลากรกระทรวงมหาดไทย เพื่อรองรับการเป็นประธานอาเซียน :หลักพิธีการทูตและการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ (Protocol Training Course) à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง

วันที่ 18-07-61

วันที่ 19-07-61

วันที่ 20-07-61

 

 

"หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท. 0204.3/ว48 ลงวันที่ 2 ก.ค. 2561 ให้จังหวัดชายแดนจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ในการประชุมเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ประจำประเทศเพื่อนบ้าน และผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน" à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง

»»» หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท. 0204.3/ว48 ลงวันที่ 2 ก.ค. 2561

»»» ข้อมูลภาพรวมสถานการณ์/โอกาส/ความท้าทายบริเวณพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกันหรือเกี่ยวข้อง

»»» การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน หัวข้อ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาชายแดนที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่กรุงเทพฯ

 


เดือนมิถุนายน

»»» การพัฒนาศักยภาพด้านการต่างประเทศของบุคลากรกระทรวงมหาดไทยเพื่อรองรับการเป็นประธานอาเซียน "หลักพิธีการทูตและการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ" 

»»» นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 242 ปี การได้รับเอกราชของสหรัฐอเมริกา 

»»» นายสยาม ศิริมงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมงานวันชาติราชรัฐลักเซมเบิร์ก 

»»» นายสยาม ศิริมงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมงานวันชาติสหพันธรัฐรัสเซีย 

»»» พล.ต.ท.ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทยและคณะ เข้าร่วมการประชุม Sustainable Cities Dialogue ณ เมือง Strasbourg  สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

การจัดการการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ 8 ระว่างวันที่ 15 -16 มิถุนายน 2561 กรุงเทพมหานคร

>>> ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

>>> ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง กองการต่างประเทศ กะทรวงมหาดไทย  

>>> ทำความรู้จัก ACMECS 

>>> การพัฒนาพื้นที่ชายแดน สู่ประชาคมลุ่มน้้าโขงที่เชื่อมโยงกัน 


  

 

เดือนพฤษภาคม

  การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 การรายงานสถานการณ์การเดินทางผ่านทางเข้า-ออก ณ.จุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนการค้า 

        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๒๐๔.๓/ว๒๗๘๗ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

        - แบบรายงาน ชด.1 

        - แบบรายงาน ชด.2 

  

 

»»»  รัฐบาลไทยและเมียนมาได้ร่วมมือกันส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลุ่มที่ 2

»»»

»»»  การลงนาม MOU เมืองพี่เมืองน้อง ภูเก็ต- มาเก๊า เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561