ร่วมการประชุมคณะมนตรีองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สมัยที่ ๑๑๐ ณ อาคารสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

 

กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมความร่วมมือไทย-ออสเตรเลีย ในการบริหารจัดการผู้อพยพและการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

>>>แบบฟอร์มสรุปข้อมูลจุดผ่อนปรนการค้า 

>>>เอกสารระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๓๔ การตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

>>>ผลการดำเนินกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของจังหวัดชายแดนกับท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปี ๒๕๖๑

>>>

>>>การประชุมหารือเพื่อพิจารณาการเสนอแก้ไขความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาระหว่างไทยเมียนมา

>>>เอกสารขอรับข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไขความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาระหว่างไทยกับเมียนมา 

>>>เอกสารข้อมูลประกอบการพิจารณาข้อเสนอแก้ไขความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ระหว่างไทยกับเมียนมา