ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์

ประกาศกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด No Gift Policy" และ "งบรับ งบให้"

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR 

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNCHR ครั้งที่ 5 ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย

ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด No Gift Policy 2566

การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประงบมาณ UNHCR 2565

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานของนิสิตและนักศึกษาที่เข้าฝึกงาน (ส่วนกลาง)

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประงบมาณ UNHCR 2565

รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR บัติงาน ณ สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย ปี 2565

คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

งานแถลงข่าวร้านค้ากาชาดออนไลน์ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2564

โครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องในระดับจังหวัดแบบวิถีใหม่ (New Normal) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Web-Online Seminar)

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่องขยายเวลารับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR