ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายการรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (UNHCR) ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - วันที่ 11 มีนาคม 2563

ร่วมการประชุมคณะมนตรีองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สมัยที่ ๑๑๐ ณ อาคารสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

 

กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมความร่วมมือไทย-ออสเตรเลีย ในการบริหารจัดการผู้อพยพและการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ 

 

 

 

 

  

>>>แบบฟอร์มสรุปข้อมูลจุดผ่อนปรนการค้า 

>>>ผลการดำเนินกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของจังหวัดชายแดนกับท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปี ๒๕๖๑