Three-Frame Tea Set Photo Facebook Cover.png

ประกาศ สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ มท. เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR

ประกาศ สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ มท. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินชั่วคราวนอกงบประมาณ UNHCR

ประกาศ สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ มท. เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR

ประกาศ กองการต่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในงานงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2567" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส กองการต่างประเทศ สป. ใสสะอาด 2567" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง องค์กรที่ได้รับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 6 และรางวัลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์

ประกาศกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด No Gift Policy" และ "งบรับ งบให้"

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR 

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNCHR ครั้งที่ 5 ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย

ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด No Gift Policy 2566

การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประงบมาณ UNHCR 2565

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานของนิสิตและนักศึกษาที่เข้าฝึกงาน (ส่วนกลาง)

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประงบมาณ UNHCR 2565

รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR บัติงาน ณ สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย ปี 2565

คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

งานแถลงข่าวร้านค้ากาชาดออนไลน์ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2564

โครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องในระดับจังหวัดแบบวิถีใหม่ (New Normal) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Web-Online Seminar)

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่องขยายเวลารับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งเข้ามาเพื่อทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานหรือได้รับอนุญาตทำงานในเรือประมงและมีหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรกลับประเทศต้นทางเพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗