นายจูเซ็ปเป้ เด วินเซ็นทิส ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้หลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคาราวะ นายชยาวุธ จันทร รอง ปมท.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวเงินเดือนนอกงบประมาณ(UNHCR)

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัอดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (UNHCR)

ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัอดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (UNHCR)

นาย จูเซปเป้ เด วินเซ็นทิส ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทยเข้าพบกับนายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย/หัวหน้าสำนักงานศูนย์ดำเนิยการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (UNHCR) ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย

รายงานสถิติการเดินทางเข้า-ออกจุดผ่านแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562

ร่วมการประชุมคณะมนตรีองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สมัยที่ ๑๑๐ ณ อาคารสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

>>>แบบฟอร์มสรุปข้อมูลจุดผ่อนปรนการค้า