ลำดับ

เรื่อง

ดาวน์โหลด

 1.   สรุปช่องทางผ่านแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่ 27 จังหวัด เอกสารเผยเเพร่
 2.

 แผนผังแนวทางการเปิดจุดผ่านแดนถาวร ก.พ. 2561

เอกสารเผยแพร่
 3.  แผนผังแนวทางการเปิดจุดผ่อนปรนการค้า ก.พ. 2561  เอกสารเผยแพร่ 
 4.  หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนต่างๆ  เอกสารเผยแพร่
 5.  ตารางเปรียบเทียบความตกลงฯ   เอกสารเผยแพร่
 6.  แผนผังแนวทางการขยายเวลาจุดผ่านแดนถาวร   เอกสารเผยแพร่
 7.  แผนผังแนวทางการขยายเวลาจุดผ่านแดนถาวร เป็นการชั่วคราว   เอกสารเผยแพร่
 8.  แผนผังแนวทางการขยายเวลาจุดผ่อนปรนการค้า   เอกสารเผยแพร่
 9.  รายงานสถิติการเดินทางเข้า-ออกจุดผ่านแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562  เอกสารเผยแพร่
 10.  ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดความตกลงว่าด้วยการสัญจรข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  เอกสารเผยแพร่
 11.  Infographic การเปรียบเทียบความตกลงว่าด้วยการสัญจรข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  เอกสารเผยแพร่
 12.  ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสอง (ลงนามวันที่ 24 มิ.ย. 2559)  เอกสารเผยแพร่
 13.  ความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ลงนามวันที่ 20 มิ.ย. 2540)  เอกสารเผยแพร่
 14.  ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสอง (ลงนามวันที่ 11 ก.ค. 2558) เอกสารเผยแพร่
 15.  ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซียว่าด้วยการเดินทางข้ามแดน เอกสารเผยแพร่