ประวัติกองการต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

(ตท.สป.มท.)

 

                   ในอดีต ตั้งแต่ พ.ศ.2518 กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาให้ภารกิจด้านการข่าว และกองการต่างประเทศ อยู่ในส่วนราชการเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า “กองการข่าวและการต่างประเทศ” ต่อมาตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 9 เมษายน 2535 ได้มีการแยกภารกิจด้านการข่าว และการต่างประเทศออกจากกัน โดยภารกิจด้านการต่างประเทศได้ตั้งส่วนราชการใหม่โดยใช้ชื่อว่า “กองการต่างประเทศ”

                   ปัจจุบัน กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2553 และ(ฉบับที่2) พ.ศ.2559 ได้แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย บริหารราชการส่วนกลางออกเป็น 13 ส่วน ได้แก่ กองกลาง, กองการเจ้าหน้าที่, กองการต่างประเทศ ,กองคลัง,กองสารนิเทศ,ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,สถาบันดำรงราชนุภาพ,สำนักกฎหมาย,สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น,สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์,สำนักนโยบายและแผน,สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ,ศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย  ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ กองการต่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่

                   1) ดำเนินการด้านการต่างประเทศ


                   2) เสริมสร้างความสัมพันธ์ ติดตาม และประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานด้านความช่วยเหลือและ ความร่วมมือทางด้านกิจการชายแดน ผู้อพยพ และผู้หลบหนีเข้าเมือง รวมทั้งการจัดประชุมและเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย


                   3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย สำหรับโครงสร้างกองการต่างประเทศ ในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน และ 1 ฝ่าย ดังนี้

                             3.1) กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ

                             3.2) กลุ่มงานประสานนโยบายผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมือง

                             3.3) กลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

                             3.4) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                             3.5) กลุ่มงานอาเซียน

                             3.6) สายงาน SDGs (Sustainable Development Goals)

                             3.7) สายงานศาสนกิจ