ร้อยตรีสรมงคล มงคละสิริ

 ผู้อำนวยการกองต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย