คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 1899/2565 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565

การจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ และกรอบอัตรากำลังของ ตท.สป.มท.

โครงสราง ตท.สป