ลำดับ แบบฟอร์มเอกสารการลา ดาวน์โหลด

1.

แบบใบลาป่วย,แบบใบคลอดบุตร,ลากิจส่วนตัว  เอกสารเผยแพร่
2. แบบใบลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร  เอกสารเผยแพร่
3. แบบใบลาพักผ่อน  เอกสารเผยแพร่
4. แบบใบลาอุปสมบท  เอกสารเผยแพร่
5. แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย  เอกสารเผยแพร่
 6.  แบบใบลาติดตามคู่สมรส  เอกสารเผยแพร่
 7.  แบบใบขอยกเลิกวันลา  เอกสารเผยแพร่