การรายงานสถานการณ์การเดินทางผ่านทางเข้า-ออก ณ จุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนการค้า
ลำดับ เรื่อง เอกสาร
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๒๐๔.๓/ว๒๗๘๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เอกสารเผยแพร่
2. แบบรายงาน ชด.1  เอกสารเผยแพร่
 3. แบบรายงาน ชด.2  เอกสารเผยแพร่