การตรวจเยี่ยมและรับฟังคำบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านความมั่นคง

ณ พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง

 

ขึ้นแท่นพิธีเพื่อรับการเคารพจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)

 

เข้าห้องประชุมรับฟังการบรรยายสรุปจากหัวหน้าพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทั้ง 3 แห่ง

พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ 1.บ้านแม่หล่ะ 2. บ้านอุ้มเปี้ยม 3. บ้านนุโพ

ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์ประสานงานในการส่งกลับโดยสมัครใจ

( Voluntary Repatriation Center – VRC )

ตรวจเยี่ยมการแจกจ่ายอาหารให้กับผู้หนีภัยการสู้รบขององค์กร TBC

การตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง

 สะพานมิตรภาพไทย –เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2

บ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด

 

การตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง

 สะพานมิตรภาพไทย –เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2

บ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด

ประชุมหารือเกี่ยวกับการก่อสร้างและการเปิดจุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา

ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2

การลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาพื้นที่ชายแดน และการขอเปิดจุดผ่อนปรนการค้าบ้านวาเล่ย์ อ.พบพระ

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและการขอเปิดจุดผ่อนปรนการค้า บ้านวาเล่ย์

การลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาพื้นที่ชายแดน และการขอเปิดจุดผ่อนปรนการค้าบ้านวาเล่ย์ อ.พบพระ

การหารือประเด็นเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน จ.ตาก

ร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง