1537869443501

นางวาสนา เตชะวิจิตรสาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาเซียน กองการต่างประเทศ สป.มท. หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นางสาวณัฐปคัลภ์ เที่ยงธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และผู้นำชุมชน นายวสันต์ ดรชัย ผู้นำชุมชนตำบลท่ามะพร้าว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  ว่าที่ร้อยตรี โชติรัตน์ ชุมสกุล ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาเกาะสัก ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง  และนางสาวปัทมาพร ปู่หงษ์สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงชันโรงตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการ The 7th ASEAN+3 Village Leaders Exchange Program ระหว่างวันที่ 10-14  กันยายน 2561 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

ภาพกิจกรรม 

1537869445061

ดร.วาสนา เชะวิจิตรสาร ผ.อ.กลุ่มงานอาเซียน กองการต่างประเทศ สป.มท. พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมโครงการ The 7th ASEAN+3 Village Leaders Exchange Program 
ระหว่างวันที่ 10-14  กันยายน 2561 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

1537869446683

ดร.วาสนา เชะวิจิตรสาร ผ.อ.กลุ่มงานอาเซียน กองการต่างประเทศ สป.มท ขณะบรรยาย ระหว่างการประชุมประชุมโครงการ The 7th ASEAN+3 Village Leaders Exchange Program 
ระหว่างวันที่ 10-14  กันยายน 2561 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน