รายงานผลการประชุม 3 เรื่อง 12th AMRDPE, 6thASEAN-China-UNDP, National ASEAN MPonRD

 

รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 12 และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เอกสารผลการประชุม : Download

สรุปผลการประชุม 6th ASEAN-China-UNDP Symposium

เอกสารผลการประชุม : Download

สรุปผลการประชุมระดับชาติเพื่อหารือการจัดทำแผนแม่บทอาเซียนด้านการพัฒนาชนบท พ.ศ. 2565 – 2569 (National Consultation Workshop on the proposed ASEAN Rural Development Master Plan 2022-2026)

เอกสารผลการประชุม : Download