53477.jpg

มหาดไทย เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 5 พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน กรุงเทพมหานคร ในฐานะองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้ารับรางวัลในโอกาสนี้

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วม พิธีมอบรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 5 (The 5th ASEAN Rural Development and Poverty Eradication (RDPE) Leadership Awards) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (SOMRDPE) และหน่วยประสานงานหลัก ประเทศไทย (SOMRDPE Focal Point) ภายใต้ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) จัดขึ้นโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน โดยมีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในฐานะ SOMRDPE Chair ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพการจัดพิธีมอบรางวัลฯ ดังกล่าว

สำหรับ รางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (the ASEAN (RDPE) Leadership Awards) นั้น ได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนคัดเลือกและเสนอชื่อผู้รับรางวัลทุก 2 ปี ซึ่งเป็นกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน พ.ศ. 2554 - 2558 และแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2559 - 2563 โดยจะมอบรางวัลในคราวการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทละขจัดความยากจน (ASEAN Ministers Meeting on Rural Development and Poverty Eradication: AMRDPE) โดยมีจุดประสงค์ของการดำเนินการ 4 ประการ ได้แก่ (1) เพื่อเน้นย้ำบทบาท และการแสดงท่าที จุดยืนที่ตั้งมั่นในความร่วมมือระหว่างองค์การภาคนอกรัฐ (Non-Governmental Organizations : NGOs) / ภาคประชาสังคม (Civil Society Organizations : CSOs) และภาคเอกชน (Private Sector) ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านการพัฒนาชนบทและวิถีชีวิต รวมทั้งขจัดความยากจนในชมชนท้องถิ่น (2) เพื่อสนับสนุน NGOs / CSOs และภาคเอกชน ดำเนินภารกิจอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนในประเทศของตน ภายในกลุ่มประเทศสมาชิก เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการสร้างประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2568 (ASEAN Community 2025) (3) เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกันภายในองค์กร และพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาล NGOs / CSOs และภาคเอกชน ในการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน และ (4) เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในความเป็นประชาชนของอาเซียนในภาคส่วนต่างๆ ทั้ง NGOs / CSOs และภาคเอกชน ทั้งนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามภารกิจที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืนในด้านความร่วมมือพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ซึ่งประเด็นดังกล่าวถือเป็นปัญหาสำคัญที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ในการนี้ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน กรุงเทพมหานคร ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเภทองค์นอกภาครัฐ / องค์การประชาสังคม (NGOs / CSOs) จากประเทศไทย เพื่อเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 5 (The 5th ASEAN (RDPE) Leadership Awards) ประจำปี 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อรับรางวัลรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 และได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง องค์กรที่ได้รับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขัดความยากจน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 และรางวัลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 ไว้ก่อนหน้านี้ โดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน กรุงเทพมหานคร ถือเป็นหน่วยงานที่มีความโดดเด่นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2517 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการริเริ่มโครงการจิตอาสาเพื่อส่งเสริมการวางแผนครอบครัว และพัฒนาคุณภาพของชีวิตประชากรในหมู่บ้านต่างๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการต่อยอดและขยายผลในด้านต่างๆ 

53423.jpg

53480.jpg

53478.jpg

53481.jpg

53482.jpg