วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น.นางศุทธภัค พันธุ์ภาไพ นวส.ชก รก นวส.ชพ. นางสาวพร้อมพรรณ นราภิรมย์ขวัญ นวส.ชก. เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558  ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CA 411 อาคารรัฐสภา โดยที่ประชุมร่ามพิจารณายกเลิกความในมาตรา 26 แห่ง พรก. การประมง พ.ศ.2558 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

“มาตรา 26 ให้มีคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ในจังหวัดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ประกอบด้วย
(1) ผวจ. เป็นประธานกรรมการ
(2) ผู้แทน ทส. กรมเจ้าท่า อัยการจังหวัด ซึ่งเป็น หน. ที่ทำหน้าที่อัยการจังหวัด พณจ. กษ.จ. ผกก.ตร.ภูธร จ. ผู้แทน ศรชล. เฉพาะ จว. ที่ติดชายฝั่งทะเล และนายอำเภอในท้องที่ที่มีการประมง เป็นกรรมการ โดยตำแหน่ง
(3) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประธานสภาเกษตรกรจังหวัด เป็นกรรมการ
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง ผวจ. แต่งตั้งจำนวนไม่เกิน 13 คน เป็นกรรมการ
(5) ให้ประมงจังหวัดเป็นกรรมการ และฝ่ายเลขานุการ

จังหวัดใดมีอาญาเขตติดต่อชายฝั่งทะเล หรือแม่น้ำโขง ให้มีผู้แทน กองทัพเรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอีกคนนึง

ที่ประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นการเปลี่ยนแปลงจากเดิมซึ่งมีข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำนวนมาก โดยให้เพิ่มสัดส่วนผู้แทนสภาเกษตรกร และผู้แทนที่ดำเนินการที่เกี่ยวกับการประมง เป็นกรรมการ
ทั้งนี้ ความเห็นที่ได้จากที่ประชุมฯ เป็นความเห็นชั้นต้น และจะมีการเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนการแก้ไขต่อไป