ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
 ๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพ.ศ.๒๕๖๐   เอกสารเผยแพร่
 ๒ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 87/2557 เอกสารเผยแพร่
 ๓ คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๕๗  เอกสารเผยแพร่
 ๔ ร่างยุทธศาสตร์ศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  เอกสารเผยแพร่
 ๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  เอกสารเผยแพร่
 ๖ แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง  เอกสารเผยแพร่
 ๗ นโยบายความมั่งคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๔)  เอกสารเผยแพร่
 ๘ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง (พ.ศ.๒๕๒๒)  เอกสารเผยแพร่
 ๙ หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ  เอกสารเผยแพร่
 ๑๐ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔  เอกสารเผยแพร่